Julian Shepard - Alex E-T

julian_shepard

Name: Julian Shepard
Ship: St Nikolaos
Bio: Julian is an engineer on board the Princess. He seems to avoid windows and always has a torch at his belt.

Email: julian_shepard@princess.chaosdeathfish.com